THÔNG BÁO (V/v Quy định chuẩn đầu ra trình độ Tin học và Ngoại ngữ đối với sv hệ chính quy năm 2019)
Cập nhật: 23.10.2019 10:02
1135-Quy định chuẩn đầu ra TH & NN cho sv hệ CQ.pdf